بابائی - حسین
درباره شرکت

id : 1335
نام : بابائی - حسین
پروانه بهره برداری : 711/36139
تلفن کارخانه : 228711
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی حسین آبادگاریچه خ خوبرنگان
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

رنگرزی نخ پشم

بابائی - حسین

50000 : عدد