آنیل رسانه برتر
درباره شرکت

id : 1327
نام : آنیل رسانه برتر
پروانه بهره برداری : 711/27388
تلفن کارخانه : 3135722811
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 1، فرعی 11
آدرس دفتر مرکزی : خیابان اول فرعی 11 پلاك 139

جعبه كارتن

آنیل رسانه برتر

350 : تن

چاپ افست

آنیل رسانه برتر

550 : تن

چاپ فلكسو

آنیل رسانه برتر

700 : تن