محسن دلدار
درباره شرکت

id : 46411
نام : محسن دلدار
پروانه بهره برداری : 968
تلفن کارخانه : 7912222536
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ناحیه صنعتی كوثر
آدرس دفتر مرکزی : ناحیه صنعتی كوثر

مشعل گازی

محسن دلدار

_ : عدد