آرداطلس اصفهان - شركت
درباره شرکت

id : 1284
نام : آرداطلس اصفهان - شركت
پروانه بهره برداری : 711/23449
تلفن کارخانه : 9131192258
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان كیلومتر7جاده محمود آباد
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

بلغورجو

آرداطلس اصفهان - شركت

25 : تن

بلغور گندم

آرداطلس اصفهان - شركت

85280 : تن

جو پوست كنده

آرداطلس اصفهان - شركت

22000 : تن

گندم پوست كنده

آرداطلس اصفهان - شركت

250 : تن