علی دهمرده
درباره شرکت

id : 46155
نام : علی دهمرده
پروانه بهره برداری : 71486
تلفن کارخانه : 9152967691
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : روستای چرك
آدرس دفتر مرکزی : روستای چرك