نام آوران آذر
درباره شرکت

id : 44938
نام : نام آوران آذر
پروانه بهره برداری : 21231
تلفن کارخانه : 2136442712
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی ایوانكی،بلوار صنعت،صنعت 7،كارگر 3
آدرس دفتر مرکزی : نارمك میدان نبوت،خیابان رضوان غربی،میدان 61،یك شرقی،پلاك11،واحد3

سود سوزآور جامد

نام آوران آذر

60000 : تن