اشكیان - اصغر
درباره شرکت

id : 1128
نام : اشكیان - اصغر
پروانه بهره برداری : 8179
تلفن کارخانه : 5548715
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اتوبان ش آقابابایی زیرگذرتمدن ج انباركفش ملی لاستیك رستگار1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

محصولات لاستیكی صنعتی

اشكیان - اصغر

2000 : تن