اخوان خرازیان-حسن و ورثه مرحوم محسن كیانی شادان وشیداوشمیم وشكیبا ورحیمی شهرضایی-گیتا
درباره شرکت

id : 1191
نام : اخوان خرازیان-حسن و ورثه مرحوم محسن كیانی شادان وشیداوشمیم وشكیبا ورحیمی شهرضایی-گیتا
پروانه بهره برداری : 711/95188
تلفن کارخانه : 3116641946
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی صفه خ اول پ19
آدرس دفتر مرکزی : null

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

اخوان خرازیان-حسن و ورثه مرحوم محسن كیانی شادان وشیداوشمیم وشكیبا ورحیمی شهرضایی-گیتا

5000 : دستگاه