آبین گستر شرق گرمسار
درباره شرکت

id : 44334
نام : آبین گستر شرق گرمسار
پروانه بهره برداری : 85246
تلفن کارخانه : 2334236512
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت2،بلوك فلزی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی گرمسار

تجهیزات تصفیه فاضلاب به روش فیزیكی

آبین گستر شرق گرمسار

10000 : دستگاه

صافی آبیاری قطره ای

آبین گستر شرق گرمسار

635000 : دستگاه