پاك شاهرود
درباره شرکت

id : 44198
نام : پاك شاهرود
پروانه بهره برداری : 31835
تلفن کارخانه : 2332511296
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شاهرود،شهرك صنعتی ،خیابان صنعت،صنعت 1
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ،خیابان صنعت ،صنعت 1