چكاوك دانه زواره
درباره شرکت

id : 1118
نام : چكاوك دانه زواره
پروانه بهره برداری : 7251
تلفن کارخانه : 3136711771
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : NULL
آدرس دفتر مرکزی : ناحیه صنعتی زواره

خوراك آماده دام

چكاوك دانه زواره

1276000 : متر مربع

كنسانتره خوراك دام

چكاوك دانه زواره

1000 : تن

كنسانتره خوراك طیور

چكاوك دانه زواره

36 : تن

خوراك آماده طیور به شكل پلت

چكاوك دانه زواره

10000000 : عدد