ماد ماشین عدل زنگان
درباره شرکت

id : 43181
نام : ماد ماشین عدل زنگان
پروانه بهره برداری : 43162
تلفن کارخانه : 2432385267
تلفن دفتر مرکزی : 2417241131
آدرس کارخانه : میدان فن آوران- خیابان صنعت 4
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 15 جاده تبریز اراضی روستای امین آباد

دستگاه نمك پاش

ماد ماشین عدل زنگان

300 : تن

كود پاش

ماد ماشین عدل زنگان

500 : تن

نهركن كشاورزی

ماد ماشین عدل زنگان

300 : تن

كلتیواتور

ماد ماشین عدل زنگان

500 : تن

گاو آهن غیر چرخشی قلمی

ماد ماشین عدل زنگان

200 : تن

لولر زمین های كشاورزی

ماد ماشین عدل زنگان

200 : تن

دستگاه ترمیم روكش آسفالت

ماد ماشین عدل زنگان

200 : تن

دستگاه سنگ جمع كن زمین های خاكی و شنی

ماد ماشین عدل زنگان

200 : تن

غلتك جاده ای

ماد ماشین عدل زنگان

300 : تن

ماشین قیرپاش

ماد ماشین عدل زنگان

400 : تن

فلاسك قیر

ماد ماشین عدل زنگان

500 : تن

میكسر آسفالت

ماد ماشین عدل زنگان

500 : تن

تیغه برف روب

ماد ماشین عدل زنگان

1500 : تن

دستگاه ترمیم روكش آسفالت

ماد ماشین عدل زنگان

500 : تن

دستگاه بازیافت آسفالت

ماد ماشین عدل زنگان

200 : تن

خودروی جاروب خیابانی

ماد ماشین عدل زنگان

2000 : تن

بدنه (اتاق) خودروهای مخصوص خدمات شهری

ماد ماشین عدل زنگان

300 : تن