فرایند پیشرفته آینده ایرانیان
درباره شرکت

id : 968
نام : فرایند پیشرفته آینده ایرانیان
پروانه بهره برداری : 2336
تلفن کارخانه : 4518814184
تلفن دفتر مرکزی : 4518814184
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی - واحد شماره 2
آدرس دفتر مرکزی : بلوار صدا و سیما نرسیده به ارد كاظمی

كاتترها (سوندها) و تیوب های بیهوشی و تنفسی

فرایند پیشرفته آینده ایرانیان

20 : تن

فیلتر ونتیلاتور

فرایند پیشرفته آینده ایرانیان

1500 : تن