فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان
درباره شرکت

id : 43199
نام : فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان
پروانه بهره برداری : 33734
تلفن کارخانه : 2432283114
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 3 جاده زنجان تبریز انتهای كوچه آذر گاز مجتمع صنعتی پروتئینی توتیای فرد زنجان
آدرس دفتر مرکزی : جاده تبریز كیلومتر3جنب آذر گاز

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

720 : تن

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

1500 : تن

گوشت شتر منجمد بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

1500 : تن

گوشت بز منجمد بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

12 : دستگاه

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

12 : دستگاه

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

12 : دستگاه

عمل آوری گوشت مرغ

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

900 : تن

گوشت شترمرغ تازه بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

3000 : تن

گوشت شترمرغ منجمد بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

17850 : تن

گوشت بوقلمون منجمد بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

1320 : تن

عمل آوری گوشت طیور به جز گوشت مرغ

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

150 : تن

گوشت بلدرچین منجمد بسته بندی شده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

60000 : تن

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

10000 : تن

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

5000 : تن

استیك و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

100000 : تن

برگرها و فرآورده مشابه از گوشت طیور

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

20000 : تن

فیله و گوشت ماهی به صورت منجمد

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

6000 : دستگاه

ماهی كامل به صورت منجمد

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

6000 : دستگاه

میگو به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته)

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

650000 : دستگاه

برگر ماهی (فیش فینگر، فیش بال و ... )

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

175 : دستگاه

ناگت ماهی

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

1800 : عدد

ناگت میگو

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

200 : دستگاه

برگر میگو

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

400 : دستگاه

ساندویچ

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

200 : دستگاه

سوسیس سویا

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

36000 : دستگاه

برگر سویا

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

75000000 : عدد

بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین

فراورده های گوشتی توتیای فرد زنجان

67500000 : عدد