پارس سوئیچ
درباره شرکت

id : 42718
نام : پارس سوئیچ
پروانه بهره برداری : 75422
تلفن کارخانه : 1241-7291681
تلفن دفتر مرکزی : 121 88554517
آدرس کارخانه : كیلومتر 5 جاده ترانزیت زنجان- تهران
آدرس دفتر مرکزی : تهران- خ ولیعصر- روبری پارك ساعی- برج سپهر- ط13پ1313

سكسیونر تا36كیلوولت

پارس سوئیچ

36 : دستگاه

سكسیونربالای 36كیلوولت

پارس سوئیچ

540 : تن

سكسیونر

پارس سوئیچ

1000 : تن

كلیدهای دژنكتور فشارمتوسط وقوی

پارس سوئیچ

1610000 : عدد