بهروز مرصعی
درباره شرکت

id : 42712
نام : بهروز مرصعی
پروانه بهره برداری : 96693
تلفن کارخانه : 2433521857
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت 1
آدرس دفتر مرکزی : الهیه فاز دوخیابان هاله 2 پلاك 3649

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

بهروز مرصعی

56000 : عدد

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

بهروز مرصعی

40000 : عدد

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

بهروز مرصعی

20000 : عدد

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

بهروز مرصعی

40000 : عدد

غذای آماده از سبزیجات و میوه جات

بهروز مرصعی

20000 : عدد

میوه منجمد

بهروز مرصعی

40000 : عدد

میوه خشك

بهروز مرصعی

20000 : عدد

پوره میوه و سبزیجات

بهروز مرصعی

40000 : عدد

جوانه غلات (حتی به صورت پودر)

بهروز مرصعی

80000 : عدد

جوانه گندم (حتی به صورت پودر)

بهروز مرصعی

187000 : عدد

نان لواش ماشینی

بهروز مرصعی

20000 : عدد

نان قندی

بهروز مرصعی

70000 : عدد

نان سنگك ماشینی

بهروز مرصعی

112000 : عدد

نان بربری ماشینی

بهروز مرصعی

20000 : عدد

نان تافتون ماشینی

بهروز مرصعی

40000 : عدد

دم نوش

بهروز مرصعی

40000 : عدد

بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچین

بهروز مرصعی

20000 : عدد

بسته بندی گیاهان دارویی

بهروز مرصعی

20000 : عدد

بسته بندی میوه تازه

بهروز مرصعی

20000 : عدد

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه

بهروز مرصعی

187000 : عدد

بسته بندی دم نوش گیاهی و میوه ای

بهروز مرصعی

20000 : عدد

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

بهروز مرصعی

20000 : عدد