تولیدی وصنعتی صانع گیتی
درباره شرکت

id : 42291
نام : تولیدی وصنعتی صانع گیتی
پروانه بهره برداری : 74174
تلفن کارخانه : 12425284592-4
تلفن دفتر مرکزی : 2425284592
آدرس کارخانه : ابهر شهرك صنعتی نورین قطعه 9 و 11
آدرس دفتر مرکزی : ابهر كیلومتر 9جاده ترانزیت منطقه نورین قطعه 11

ورقهای ازبست نسوز

تولیدی وصنعتی صانع گیتی

200 : دستگاه

ورق ازبست نسوزمسلح

تولیدی وصنعتی صانع گیتی

90000 : عدد