كشت و صنعت امام خمینی(ره) سهامی عام
درباره شرکت

id : 42117
نام : كشت و صنعت امام خمینی(ره) سهامی عام
پروانه بهره برداری : 838
تلفن کارخانه : 6133137187
تلفن دفتر مرکزی : 6113437111
آدرس کارخانه : منطقه شعبیه-كشت و صنعت امام خمینی
آدرس دفتر مرکزی : شوشتر-شعیبیه-كشت و صنعت امام خمینی (ره)

باگاس نیشكر

كشت و صنعت امام خمینی(ره) سهامی عام

2000 : تن

شكر تصفیه شده سفید حاصل از نیشكر

كشت و صنعت امام خمینی(ره) سهامی عام

4000 : تن

ملاس نیشكر

كشت و صنعت امام خمینی(ره) سهامی عام

1000 : تن