ماشین كاران دزفول
درباره شرکت

id : 41812
نام : ماشین كاران دزفول
پروانه بهره برداری : 61727
تلفن کارخانه : 1642-2442247-8
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : ك5جاده دزفول اهواز بعدازدانشگاه پیام نور1
آدرس دفتر مرکزی : 1

دیسك كشاورزی

ماشین كاران دزفول

2400 : تن

كود پاش

ماشین كاران دزفول

4800 : تن

بذر پاش

ماشین كاران دزفول

4000 : تن

سمپاش پشتی

ماشین كاران دزفول

168750 : جفت

شیارزن

ماشین كاران دزفول

168750 : جفت