پایانه احداث
درباره شرکت

id : 41288
نام : پایانه احداث
پروانه بهره برداری : 13766
تلفن کارخانه : 6522523152
تلفن دفتر مرکزی : 121-88824389
آدرس کارخانه : بندر امام خمینی ره -مجتمع بندری -اسكلهT31
آدرس دفتر مرکزی : 1

بسته بندی پودرهای صنعتی ومعدنی

پایانه احداث

200000 : دستگاه