كشت و صنعت میرزا كوچك خان
درباره شرکت

id : 41933
نام : كشت و صنعت میرزا كوچك خان
پروانه بهره برداری : 69281
تلفن کارخانه : 6133133112
تلفن دفتر مرکزی : 6113433111
آدرس کارخانه : كیلومتر75 جاده اهواز - خرمشهر
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 75 جاده اهواز خرمشهر ، شركت كشت وصنعت میرزا كوچك خان

باگاس نیشكر

كشت و صنعت میرزا كوچك خان

120 : دستگاه

شكر تصفیه شده قهوه ای حاصل از نیشكر

كشت و صنعت میرزا كوچك خان

150 : عدد

شكر تصفیه شده سفید حاصل از نیشكر

كشت و صنعت میرزا كوچك خان

120 : دستگاه

ملاس نیشكر

كشت و صنعت میرزا كوچك خان

120 : عدد