فرامرزخیرانی
درباره شرکت

id : 41421
نام : فرامرزخیرانی
پروانه بهره برداری : 96/41264
تلفن کارخانه : 164242-27136
تلفن دفتر مرکزی : 4222923
آدرس کارخانه : اندیمشك جاده سد كرخه شهرك صنعتی شماره 1 خیابان صنعت
آدرس دفتر مرکزی : اندیمشك جاده سد كرخه شهرك صنعتی شماره 1 خیابان صنعت

سبزیجات خشك

فرامرزخیرانی

1000 : دستگاه

پودرپیاز

فرامرزخیرانی

2500 : دستگاه

تولید وبسته بندی پودرسیر

فرامرزخیرانی

1000 : دستگاه

پودر گوجه فرنگی

فرامرزخیرانی

1000 : دستگاه

پودرسیب زمینی

فرامرزخیرانی

1000 : دستگاه