پنبه پاك كنی و ذرت خشك كنی نگین دانه مغان
درباره شرکت

id : 645
نام : پنبه پاك كنی و ذرت خشك كنی نگین دانه مغان
پروانه بهره برداری : 5657
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : پارس آباد كیلومتر 13 جاده بیله سوار
آدرس دفتر مرکزی : خ سلمان فارسی روبروی ك هلال احمر

خشكاندن ذرت تر

پنبه پاك كنی و ذرت خشك كنی نگین دانه مغان

720000 : عدد