پنبه پاك كنی قیزیل وش نوین مغان
درباره شرکت

id : 644
نام : پنبه پاك كنی قیزیل وش نوین مغان
پروانه بهره برداری : 34197
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 21كیلومتری جاده فیروزآباد-نرسیده به قشلاق حاجی عوض
آدرس دفتر مرکزی : 21 كیلومتری جاده فیروز آباد

پنبه دانه جهت استخراج روغن (كشاورزی)

پنبه پاك كنی قیزیل وش نوین مغان

227 : تن

الیاف پنبه

پنبه پاك كنی قیزیل وش نوین مغان

10000 : تن