ابوالقاسم مظفری
درباره شرکت

id : 39716
نام : ابوالقاسم مظفری
پروانه بهره برداری : 11145
تلفن کارخانه : 5143268414
تلفن دفتر مرکزی : 5523268414
آدرس کارخانه : خیابان بهره وری، فاز 2 بلوك صنایع فلزی قطعه 678
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی خیام بهره وری فاز 2 قطعه 678

یاتاقان ساده (بوش)

ابوالقاسم مظفری

200 : دستگاه

قرقره بلبرینگ

ابوالقاسم مظفری

800 : دستگاه

غلتك دستگاه نورد

ابوالقاسم مظفری

950 : دستگاه