دقت كشت محولات
درباره شرکت

id : 39714
نام : دقت كشت محولات
پروانه بهره برداری : 8928-121
تلفن کارخانه : 5156824111
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 45 جاده تربت حیدریه به گناباد -سه راه مهنه
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر45 جاده تربت حیدریه به گناباد- سه راهی مهنه

سیستم آبیاری بارانی سنترپی وت

دقت كشت محولات

550 : تن

لولر زمین های كشاورزی

دقت كشت محولات

648 : تن

سیكلوتیلر

دقت كشت محولات

1152 : تن

دیسك كشاورزی

دقت كشت محولات

7200 : تن

خاك ورز كشاورزی

دقت كشت محولات

540 : تن

اسكریپر

دقت كشت محولات

490 : تن

ترنچر

دقت كشت محولات

10000 : تن