هوشمندحسین زاده
درباره شرکت

id : 39673
نام : هوشمندحسین زاده
پروانه بهره برداری : 12518
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد- ك 7ج قوچان ت :719168-151
آدرس دفتر مرکزی : مشهد- ك 7ج قوچان ت :719168-151

ماشین اره فلزبر

هوشمندحسین زاده

100 : تن

قیچی گیوتینی -هیدرولیك

هوشمندحسین زاده

100 : تن

غلطكهای نورد

هوشمندحسین زاده

1900 : تن

تراشكاری

هوشمندحسین زاده

240000 : عدد