خسرو شاددل
درباره شرکت

id : 619
نام : خسرو شاددل
پروانه بهره برداری : 11757
تلفن کارخانه : 1914-152-6169
تلفن دفتر مرکزی : 1452-8223311
آدرس کارخانه : بیله سوار-خ امام خمینی-روبروی محله مستعلی بیگلو-كوچه صنعت
آدرس دفتر مرکزی : بیله سوار-خ امام خمینی-روبروی محله مستعلی بیگلو-كوچه صنعت

نهركن

خسرو شاددل

2500 : تن

مرزكش

خسرو شاددل

1000 : تن

دیسك كشاورزی

خسرو شاددل

1000 : تن

بذر پاش

خسرو شاددل

500 : تن