نیرو پژوه شرق
درباره شرکت

id : 39611
نام : نیرو پژوه شرق
پروانه بهره برداری : 121/1567816
تلفن کارخانه : 9153147684
تلفن دفتر مرکزی : 5415118
آدرس کارخانه : مشهد شهرك صنعتی توس اندیشه 11 دانش 11 قطعات 811-2
آدرس دفتر مرکزی : مشهد فاز 2 شهرك صنعتی توس

قطعات توربین

نیرو پژوه شرق

400 : تن