هوشنگ داداش زاده خیاط
درباره شرکت

id : 595
نام : هوشنگ داداش زاده خیاط
پروانه بهره برداری : 18146
تلفن کارخانه : -
تلفن دفتر مرکزی : 1451-3337689
آدرس کارخانه : اردبیل
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - چهار راه ژاندارمری - روبروی مسجد هنگ - موسسه كوشا

پمپ اب فشارقوی

هوشنگ داداش زاده خیاط

165000 : دستگاه

تجهیزات ابیاری تحت فشاربارانی

هوشنگ داداش زاده خیاط

190000 : متر مربع