نیك آرد
درباره شرکت

id : 585
نام : نیك آرد
پروانه بهره برداری : 7712
تلفن کارخانه : 4533714994
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - جاده ارجستان - روستای حسن باروق
آدرس دفتر مرکزی : جاده ارجستان بالاتر از بهشت زهرا- جنب دكل فشار قوی

آرد گندم

نیك آرد

50 : دستگاه

سبوس گندم (حتی به صورت پودر)

نیك آرد

100 : دستگاه