نعمت قبادی كردكندی
درباره شرکت

id : 577
نام : نعمت قبادی كردكندی
پروانه بهره برداری : 21475
تلفن کارخانه : 1914-351-4294
تلفن دفتر مرکزی : 1451-2247523
آدرس کارخانه : اردبیل-شهرك صنعتی1-قطعه31
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-خیابان دانشگاه-صنایع چوبی قبادی