میر جعفر صدیق
درباره شرکت

id : 559
نام : میر جعفر صدیق
پروانه بهره برداری : 17167
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 1 خ دهم قطعه 92
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - شهرك صنعتی 1 خ دهم قطعه 92