مهدی نظری
درباره شرکت

id : 552
نام : مهدی نظری
پروانه بهره برداری : 17211
تلفن کارخانه : 4533364451
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 15 جاده مغان - روبروی كارخانه آرد سامیان -استیجاری -
آدرس دفتر مرکزی : 15 كیلومتری جاده مغان روبروی كارخانه آرد سامیان