گلریزان طب امید
درباره شرکت

id : 38991
نام : گلریزان طب امید
پروانه بهره برداری : 11581
تلفن کارخانه : 5112411955
تلفن دفتر مرکزی : 5118837191
آدرس کارخانه : صنعت 2 - مجتمع كارگاهی 141
آدرس دفتر مرکزی : شهرك فناوریهای برتر مجتمع كارگاهی كارگاه141