گروه تولید پزشكی ورید
درباره شرکت

id : 38952
نام : گروه تولید پزشكی ورید
پروانه بهره برداری : 31331
تلفن کارخانه : 5135422283
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : مشهد-كیلومتر 14 جاده قوچان - كوچه كاشی فیروزه - روبروی شركت توانكاران
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 14 جاده قوچان - كوچه مصطفی حسینی

درپوش و سرپوش پلاستیكی

گروه تولید پزشكی ورید

1620 : تن

ظروف آزمایشگاهی پلاستیكی

گروه تولید پزشكی ورید

1630 : تن

ظروف یكبار مصرف پلاستیكی (غیر اسفنجی)

گروه تولید پزشكی ورید

3500 : تن

ست تزریق خون

گروه تولید پزشكی ورید

3600 : تن

سرنگ پلانجری دندانپزشكی

گروه تولید پزشكی ورید

500 : تن

سرنگ تزریق

گروه تولید پزشكی ورید

3800 : تن

سرنگ انسولین

گروه تولید پزشكی ورید

150 : تن

سرنگ (Auto Disable)

گروه تولید پزشكی ورید

5031 : تن

سرسوزن پزشكی

گروه تولید پزشكی ورید

500 : تن

كیسه ادرار

گروه تولید پزشكی ورید

500 : تن

دستكش معاینه

گروه تولید پزشكی ورید

500 : تن

دستكش جراحی

گروه تولید پزشكی ورید

200 : تن

ماسك یكبار مصرف پزشكی

گروه تولید پزشكی ورید

200 : تن

آنژیوكت

گروه تولید پزشكی ورید

193 : تن

اسكالپ وین

گروه تولید پزشكی ورید

200 : تن

ست سرم

گروه تولید پزشكی ورید

57 : تن

میكروست

گروه تولید پزشكی ورید

350 : تن

كاتتر پتزر

گروه تولید پزشكی ورید

350 : تن

كاتتر فولی

گروه تولید پزشكی ورید

1600 : تن

كاتترها (سوندها) و تیوب های گوارشی

گروه تولید پزشكی ورید

260 : تن

سوند نلاتون

گروه تولید پزشكی ورید

25000 : تن

كاتتر و تیوب ساكشن

گروه تولید پزشكی ورید

5000 : تن

اكستنشن تیوب

گروه تولید پزشكی ورید

750 : تن

كلامپ بند ناف

گروه تولید پزشكی ورید

500 : تن

سرنگ گاواژ

گروه تولید پزشكی ورید

4500 : تن

بسته بندی تجهیزات یكبار مصرف پزشكی

گروه تولید پزشكی ورید

700000 : متر مربع