مهدی آزماینده
درباره شرکت

id : 546
نام : مهدی آزماینده
پروانه بهره برداری : 34613
تلفن کارخانه : 4533646115
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 12 - پلاك ثبتی شماره 477 فرعی از 1 اصلی -قطعه 5 ( استیجاری یكساله )
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 1- خ 12 - ق 5

قند كله حتی به صورت شكسته شده

مهدی آزماینده

300 : تن

بسته بندی قند و شكر

مهدی آزماینده

400 : تن