كمباین سازی زرین بوجارخراسان رضوی
درباره شرکت

id : 38889
نام : كمباین سازی زرین بوجارخراسان رضوی
پروانه بهره برداری : 11358
تلفن کارخانه : 5136781256
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار شاهنامه بین شاهنامه 39 - 41 پلاك 25
آدرس دفتر مرکزی : بلوار شاهنامه بین شاهنامه 39 - 41 پلاك 25

كمباین حبوبات و غلات به جز ذرت و برنج

كمباین سازی زرین بوجارخراسان رضوی

2000 : تن

خرمنكوب

كمباین سازی زرین بوجارخراسان رضوی

700 : تن

دستگاه كاشت پیاز زعفران

كمباین سازی زرین بوجارخراسان رضوی

200 : تن