كشتكاران توس
درباره شرکت

id : 38884
نام : كشتكاران توس
پروانه بهره برداری : 121/1629159
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : مشهد:كیلومتر18جاده قوچان سمت راست كوی صنعت تلفن دفتر:9
آدرس دفتر مرکزی : مشهد:كیلومتر18جاده قوچان سمت راست كوی صنعت تلفن دفتر:9