كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود
درباره شرکت

id : 38824
نام : كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود
پروانه بهره برداری : 61598
تلفن کارخانه : 5132615111
تلفن دفتر مرکزی : 2188845191
آدرس کارخانه : جاده كلات - كیلومتر 7
آدرس دفتر مرکزی : خیابان قائم مقام فراهانی - پلاك 35

تاپس پشم دامی

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

300 : تن

تاپس پلی استر

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

50 : تن

نخ فاستونی

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

150 : تن

پارچه فاستونی

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

50 : تن

تكمیل پارچه تاری پودی

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

30 : تن

رنگرزی– تكمیل پارچه تاری پودی

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

30 : تن

رنگرزی نخ فاستونی

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

300 : تن

رنگرزی الیاف و تاپس پشمی

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

10 : تن

رنگرزی الیاف و تاپس پلی استر

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

264000 : متر مربع

مانتو، تاری پودی، دوخته شده

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

800000 : متر مربع

كت و شلوار، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

710 : هزار لیتر

پیراهن، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

800 : دستگاه

شلوار، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده

كارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاك جامعه با مسپولیت محدود

50000 : دستگاه