فرش زمرد مشهد
درباره شرکت

id : 38721
نام : فرش زمرد مشهد
پروانه بهره برداری : 121/1863869
تلفن کارخانه : 2188592721
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز دوم ، نبش اندیشه 7 ، فرش زمرد مشهد
آدرس دفتر مرکزی : مناطق مجاز صنعتی

تاپس اكریلیك

فرش زمرد مشهد

75 : تن

نخ فرش ماشینی

فرش زمرد مشهد

300 : تن

فرش ماشینی

فرش زمرد مشهد

1450 : تن

تكمیل فرش ماشینی

فرش زمرد مشهد

1080 : تن