مجید سا مع ملكی
درباره شرکت

id : 515
نام : مجید سا مع ملكی
پروانه بهره برداری : 14654
تلفن کارخانه : 4533352321
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خ سرو 3 قطعه 372
آدرس دفتر مرکزی : شهرك حافظ خیابان ابوذر كوچه صبا

جو پرك شده

مجید سا مع ملكی

100000 : تن