گل گندم سبلان
درباره شرکت

id : 497
نام : گل گندم سبلان
پروانه بهره برداری : 29587
تلفن کارخانه : 1451-8383247
تلفن دفتر مرکزی : 1451-8383247
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی شماره 2
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل-

نان صنعتی - نان اروپائی

گل گندم سبلان

15 : تن