قوای محركه تندك تیز
درباره شرکت

id : 476
نام : قوای محركه تندك تیز
پروانه بهره برداری : 28848
تلفن کارخانه : 4533873151
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان ارغوان 1- قطعه 451 و 821
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خیابان پامینار-ساختمان زندیه

موتورهای صنعتی با سیستم جرقه شمع

قوای محركه تندك تیز

5000 : عدد

موتور هیدرولیكی

قوای محركه تندك تیز

10000 : عدد

نشاء كار برنج

قوای محركه تندك تیز

5000 : عدد

كمباین برنج

قوای محركه تندك تیز

500 : تن