شهربابانا
درباره شرکت

id : 38211
نام : شهربابانا
پروانه بهره برداری : 121/1291741
تلفن کارخانه : 5135413283
تلفن دفتر مرکزی : 5115413283
آدرس کارخانه : فاز یك - تلاش شمالی 6 - قطعه 127
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی توس فاز یك تلاش شمالی2/6

روغن تصفیه نشده شتر مرغ

شهربابانا

3000 : تن

كلوچه

شهربابانا

7000 : تن

كیك

شهربابانا

3000 : تن

فرآورده كاكائویی

شهربابانا

5000 : تن

پودر ژله

شهربابانا

5000 : تن

پودر كیك (آماده و نیمه آماده)

شهربابانا

10000 : تن

كلوچه

شهربابانا

120 : تن

كیك

شهربابانا

1000 : تن

فرآورده كاكائویی

شهربابانا

500 : تن