قند ریزی مهر اردبیل
درباره شرکت

id : 473
نام : قند ریزی مهر اردبیل
پروانه بهره برداری : 2591
تلفن کارخانه : 4533645211
تلفن دفتر مرکزی : 4516625211
آدرس کارخانه : نبش خیابان یازدهم-قطعه 11شماره1/483وقطعه 12 شماره 484و485
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 1

قند كله حتی به صورت شكسته شده

قند ریزی مهر اردبیل

3000 : تن