شركت مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاهها مبنا توس
درباره شرکت

id : 38165
نام : شركت مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاهها مبنا توس
پروانه بهره برداری : 17989
تلفن کارخانه : 5138828731
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كوشش 1قطعه 311b
آدرس دفتر مرکزی : مشهد بلوار پیروزی حدفاصل پیروزی 32و34 پلاك 168

بازسازی و نوسازی توربین

شركت مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاهها مبنا توس

8000 : عدد

كمپرسور هوا

شركت مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاهها مبنا توس

1000 : عدد

كمپرسور گاز

شركت مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاهها مبنا توس

300 : عدد