فولاد كاران آرتا ورق اردبیل
درباره شرکت

id : 466
نام : فولاد كاران آرتا ورق اردبیل
پروانه بهره برداری : 48238
تلفن کارخانه : 4533873218
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت-ارغوان یكم-قطعه 446
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی 2-ارغوان یكم

شكل دهی ورق

فولاد كاران آرتا ورق اردبیل

415 : تن

عملیات برش كاری ورق فلزات

فولاد كاران آرتا ورق اردبیل

300000 : عدد

رنگ كاری فلزات

فولاد كاران آرتا ورق اردبیل

300000 : عدد