فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل
درباره شرکت

id : 453
نام : فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل
پروانه بهره برداری : 37151
تلفن کارخانه : 4516619162
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان دهم قطعات 88 و 89
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی1-خ دهم

نوشیدنی میوه ای بدون گاز (دارای كنسانتره میوه)

فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل

8150 : تن

نوشیدنی مالت

فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل

43000 : تن

نوشابه گازدار میوه ای

فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل

20000 : تن

نوشابه گازدار كم كالری

فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل

130000 : تن

نوشابه گازدار سبك

فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل

21000000 : عدد

نوشابه گازدار بدون قند

فرآورده های لبنی سرعین شیر اردبیل

100000 : تن