فرآورده های لبنی دشت ساوالان
درباره شرکت

id : 452
نام : فرآورده های لبنی دشت ساوالان
پروانه بهره برداری : 32281
تلفن کارخانه : 1451-6621888
تلفن دفتر مرکزی : 1451-6629255
آدرس کارخانه : اردبیل - شهرك صنعتی 1 - خ 13
آدرس دفتر مرکزی : اردبیل - شهرك صنعتی 1 - خ 13

خامه پاستوریزه

فرآورده های لبنی دشت ساوالان

135 : تن

شیرپاستوریزه

فرآورده های لبنی دشت ساوالان

50000 : تن

ماست پاستوریزه

فرآورده های لبنی دشت ساوالان

75000 : تن

دوغ بدون گاز

فرآورده های لبنی دشت ساوالان

30000 : تن

پنیرپاستوریزه

فرآورده های لبنی دشت ساوالان

8850 : تن